تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

نتایج پیگیری95/7/4تهران

  نتایج پیگیری95/7/4تهران

  بنام خدا
  با عرض سلام وادب به محضرتمامی همکاران محترم وخوانندگان بزرگوار:ازآنجاکه تعدادی ازهمکاران مورخه3مهرماه95برای پیگیری اموربه تهران عزیمت نموده بودنددرامتداداین موضوع کانون ازتمامی انجمنهاونمایندگان فعال استانهابرای جلسه هم اندیشی وهم فکری وپیگیری امورمحوله بصورت رسمی جهت حضوردرتهران ازطریق سایت کانون دعوت بعمل آورد.که این کانون ازهمکارانیکه دراین سفرماراهمراهی نمودند(قربانزاده،هوشمند،رضایی،فلاح،مستجابی،موسی نژاد،جمالی،هواسی،طالبی،پورحیدری،زمانی،ودیگرهمکاران....)تقدیروتشکرمی نماید.وازدیگرهمکارانیکه (شورای هماهنگی کشور)بدلیل مشکلات فردی نتوانستندماراهمراهی کنندامابه این کانون اطمینان واعتمادنمودندتاامورمحوله راپیگیرباشدسپاسگزاری می نماییم.
  همکاران محترم دراول وقت دیروزدرجلودرب مجلس با همکاران حاضردرتهران ملاقات وجلسه ای راداشتیم که دوستان ماپیگیری امورانجام گرفته درروزقبل رااطلاع رسانی نمودند.که دراین ملاقات باتوجه به اینکه نامه نظرمشورتی اداره کل قوانین که توسط مدیرکل آن اداره امضاءوبه معاونت قوانین مجلس جهت تائیدنهایی ارسال شده بودمتن آن به دست دبیرکانون رسیده بودبه استماع همکاران رسانده شد.سپس باب مشکلات موجوددروزارت کارازجمله طرح طبقه بندی مشاغل ،مباحث ایمنی وبهداشت کارگروهی به وزارت کاررفتیم ونیزسازمان تامین اجتماعی،که دراین پیگیری مدیرکل محترم روابط کاروزارت دستوردادندتاباتوجه به گذشت حدود2هفته ازنامه ارسالی به مشاورچگونگی روندکارتوسط آن اداره کل سریعاًپیگیری شودکه این اقدام نیز صورت پذیرفت وپیرامون نامه مجلس بامعاونت روابط کارصحبتی انجام پذیرفت که متن نامه مذکوربرای کارگران ازنظراین معاونت مفیدمطرح شد.
  وسازمان تامین اجتماعی نیزابرازداشتندنامه ای رابه شرکت مخابرات جهت ارائه لیست بیمه تمامی کارگزاران مدنظرآن سازمان(لیست8911نفر)ارسال نموده ایم که چنانچه بیمه شخص یااشخاصی رامخابرات به هردلیل ردننموده مکلف است انجام دهد.
  درامتدادبه همراه همکاران حاضربه دفترجناب آقای محجوب درمجلس رفتیم ومشکلات ودغدغه های شماعزیزان رابه استحضارایشان عارض گردیدیم.ازجمله موضوع آرای صادره شعبه 20دیوان که متناقض باماده83میباشدایشان ابرازنمودنداین رای صادره به استنادقانون نبوده وخلاف صادرگردیده است وتوصیه به دادخواست تجدیدنظرراداشتندکه دراین مسیرقرارشدکانون باآقای مستجابی گیلان وهمکارانش که ذینفع میباشنددردادخواست شخص ثالث همفکری،همکاری ومساعدت لازم رابنماید.
  ودرخصوص دریافت نامه ازدفترمعاونت قوانین مجلس(جناب رضایی)ازمحضرآقای محجوب تقاضامطرح گردیدکه ایشان وچندتن دیگرازنمایندگان مجلس قول مساعدت ودریافت نامه مذکوررابه جمع همکاران حاضردادند.وسوالاتی درمبحث قراردادصورت پذیرفت که ایشان توصیه هایی جهت چگونگی امضای قراردادداشتندوابرازنمودندمخابرات مکلف به تمدیدقراردادبلا انقطاع واستمرارتازمان بازنشستگی باشماکارگران رادارد.واتمام قراردادمبنی برماده83منوط به قطع قراردادنمی باشدوهرگونه قراردادی که برای امضاءبه شماارائه شدچون توافقی بین کارگروکارفرمامیباشدمواردی که متناقض باقوانین کارونقض ماده83وسوءاستفاده کارفرمارابه همراه داشته باشدمیتوانیدقبول ننمائیدوبه کارفرمارفع معایب موجوددرقراردادراکتباًاعلام نمایید ودرخصوص قراردادتنظیم وتائیدشده درکمیسیون صنعت ومعدن ابرازنمودنداین موضوع مربوط به قبل ازتصویب قانون بوده است که قراربوده بین کارفرماونمایندگان مجلس ونماینده کارگزاران توافقی صورت بگیردکه مخابرات به این امرحاضرنشده ونه اینجانب رئیس فراکسیون کارگری(محجوب)ونه نماینده کارگر(قربانزاده)امضاءننموده این موردوجاهتی نداشته واکنون باوجودقانون قراردادمبتنی برقانون میباشد.
  وسوالی ازطرف دبیرباب همکاران ورودی88به بعدجهت انعقادقراردادگردیدکه همچون کذشته به وزیرمحترم ارتباطات توضیح داد بودفرمودندهمانطورکه قانون عطف به ماسبق وبعدآن نمی شودلذاکارگزارانی که درتاریخ93/12/4مشغول بودندشامل این قانون میباشندوبعدآن خیر.
  وعملکرداخیرهیئت های حل اختلاف باب این همکاران قرارشدطی نامه ای بامستندات توسط کانون تهیه وبه محضرایشان ارائه شودتااقدامات لازم توسط ایشان صورت پذیرد.که درپایان جلسه لطف جناب آقای محجوب همچون گذشته شامل ماگردیدونهارمهمان ایشان بودیم که جاداردازاین مردبزرگ وحامی کارگران چشم امیدکارگزاران مخابرات کشورودیگرنمایندگان (سبحانی فر،پژمانفر)که قول مساعدت دادندمراتب تقدیروتشکرراداشته باشیم.
  جهت اطلاع همکاران بعدازفراغت مجلس جلسه ای راباهمکاران داشتیم وازپیشنهادات ونظرات وانتقادات دوستان بهره مند گردیدیم وتصمیماتی رادرباب روندپیگیری گرفتیم که که مقررشددراسرع وقت هر استان دونماینده بصورت رسمی ازاعضای هیئت مدیره انجمن یاشورای هماهنگی استانشان برای شرکت درجلسات وپیگیریهابه کانون معرفی نمایندتادرمسیرهمدلی وهمفکری انشاءالله کارپیش رودوهرگوه انتقادوپیشنهادازطریق کنفرانس تلفنی بین نمایندگان فعال صورت پذیرد نه درفضای مجازی که باعث تنش واصطکاک بین همکاران عزیزگرددواذهان عمومی جامعه کارگران مخابرات روستایی رامشوش نماید.
  نکته:قابل ذکراست که برای تسریع کارکانون دیروزبامشاورکه طرح راتهیه می نمایدگفتگونموده ومواردموردنیازرابه اطلاع ایشان رساندکه این برادربزرگواربه کانون قول دادعلیرغم پروسه 3ماهه تاحدودیک ماه طرح رابه وزارت کارتحویل خواهم نمود.ودرامتدادپیرامون عدم واریزی حقوق وبیمه های جامانده بامعاونت مدیرکل رفاه مخابرات صحبتی راداشتیم که ایشان ابرازنمودندواریزحقوق تکلیف مدیریت استانهامیباشدوبرای واریزمانیزپیگیرخواهیم شدواسامی افرادی که ازلیست بیمه پروسه زمانی88تادیماه92جاافتاده بودندتهیه گردیده که بزودی جهت ایجادسابقه به سازمان تامین اجتماعی ارسال میگردد.وامااین کانون درنظردارددرهفته جاری جلسه ای راباب مبحث قراردادودیگرمشکلات باهیئت مدیره کانون ووکیل ومشاورمحترم داشته باشدکه نتیجه وتصمیم گیری آن جلسه با اطلاع انجمنهای محترم رسانده خواهدشد.درپایان ازمدیرکل محترم روابط وزارت کاروتمامی  همکارانیکه مارایاری نمودندومدیریت سایت کانون ومسئولان گروههای تلگرامی(همدلی خراسان رضوی،پاتوق وجامعه)که دراطلاع رسانی وایجاد انسجام ووحدت این کانون وشورای هماهنگی کشور رایاری می نمایندکمال تشکرراداریم ماراازدعای خیرتان فراموش نفرمایید. 
  باسپاس کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات روستایی

  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : کانون ,همکاران ,مجلس ,مخابرات ,ایشان ,نامه ,محترم روابط ,تامین اجتماعی ,آقای محجوب ,صورت پذیرد ,قوانین مجلس ,
  نتایج پیگیری95/7/4تهران

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 30 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر